اوشون فشن

شعر،دلنوشته

اوشون فشن

شعر،دلنوشته

اوشون فشن

آنان که خاک را به هنر کیمیا کنند با لطف خود زخم دل ما دوا کنند

خرید ساعت مچی - خرید ساعت مچی
آخرین مطالب

بیا رفیق همچی راهنماییت کنم که حال بیای ......سوالت چیه؟؟؟؟؟؟؟؟

زن می خوای؟ الکی خوشی؟ به پوچی رسیدی؟مرض داری؟نماز بلد نیستی بخونی؟فقط جان من گناهاتونو به خدا بگید که خودم گیرم.